Fans de MonclerFans of MonclerFans de Moncler

Si somos fieles a una marca en invierno, ésa es Moncler. Porque pocas firmas como ella consiguen un mix equilibrado entre abrigo, comodidad y tendencia.If we are faithful to one brand this winter, it’s Moncler. Because few brands achieve a balanced mix between warmth, comfort and trend like this one.Si som fidels a una marca a l’hivern, aquesta és Moncler. Perquè poques firmes com ella aconsegueixen un mix equilibrat entre abric, comoditat i tendència. Leer más

CHARLOTTE PERRIAND, la mujer que inventó el diseñoCHARLOTTE PERRIAND, the woman who invented designCHARLOTTE PERRIAND, la dona que va inventar el disseny

Se inspiraba en la naturaleza y en las máquinas, doblegó en su machismo al propio Le Corbusier y le convenció con su humanidad y talento. She was inspired by nature and machines, bowed to Le Corbusier and convinced him with her humanity and talent. She was modern, primitive and nonconformist. Always free; to create and to live. She climbed the mountains and found her physical and emotional balance.
The 1928 Chaise Longue, a design classic often attributed to Le Corbusier, was actually designed in collaboration with Charlotte Perriand and Pierre Jeanneret. The now iconic chair was shaped by Perriand from the image of herself. Perriand together with Lilly Reich and Eileen Gray, besides giving a feminist interpretation of modernist design, offered both utility and comfort with a dimension of incisive materials, emphasizing their brilliance and transparency as well as their degradation and vulnerability.
Perriand was born in Paris in 1903, the daughter of a tailor and a seamstress. She graduated from the School of the Central Union of Decorative Arts. She was always interested in interior design and furniture and at 24 she exhibited at the Salon d’Automne in 1927 and her work was well received by critics.
She knew exactly what she wanted. That same year she had the courage to knock on the door of the studio of Le Corbusier who sent her away with a somewhat caustic irony: we don’t embroider cushions here.

Perriand later made him eat his words when his cousin and collaborator Pierre Jeanneret took him to see the exhibition of Perriand. Le Corbusier was surprised and decided to give her a job in his studio, of course without pay, as the person in charge of «the shelves, chairs and tables». Until then Le Corbusier had furnished spaces with objects that were not made by him. From that moment, the spaces were Charlotte’s responsibility and she proposed that the pieces should be inspired by that time, borrowing ideas from the automotive and aerospace industry. These creations later proved to be of a great importance in the history of design, and were signed by the three partners: Le Corbusier, Jeanneret and Perriand.
When Perriand’s daughter came with her to Le Corbusier’s studio she found it a cold and distant place and preferred the afternoons they spent in the study of Leger.

In 1937 Charlotte Perriand left the studio after 10 years and turned her attention to more traditional materials and organic forms. She was dedicated to research in terms of prefabricated houses and collaborated with Jean Prouvé, another of the greats.
In 1940 she travelled to Japan to work in the Ministry of Trade and Industry. In Japan she gave a series of lectures and made multiple visits to studios and workshops and organized an exhibition called «Selection-Tradition-Creation». She had a great influence on Japanese design.
Her house in Japan was just in front of the Imperial Palace. During her stay (1940-1946) she refined her interpretation merging Eastern and Western elements making tradition and modernity reach a noticeable connection with nature. His love of stones and woods was such that came to talk with nature.
She was a strong and intelligently optimistic woman who began building modernity in the 1920s after entering the studio at Rue de Sèvres in Paris, beginning what was going to be a ten year collaboration with Le Corbusier and Pierre Jeanneret.
Rational people adapt their wishes to the reality. Those who are not, adapt the world to their desires. Progress always comes from the heads and hands of the latter.

S’inspirava en la naturalesa i en les màquines, va doblegar en el seu masclisme al propi Li Corbusier i li va convèncer amb la seva humanitat i talent. Va ser moderna, primitiva i inconformista. Lliure sempre: per crear i per viure. Escalava les muntanyes on trobava el seu equilibri físic i emocional.

La Chaise Longue 1928, un clàssic del disseny, sovint atribuït a Le Corbusier, en realitat la va dissenyar en col·laboració amb Charlotte Perriand i Pierre Jeanneret. La cadira que avui és icònica, va ser modelada per Perriand a imatge de si mateixa. Perriand juntament amb Lilly Reich i Eileen Gray, a més de donar una lectura feminista de disseny modernista, ofereixen juntes tant el punt de vista com la utilitat i confort, amb un una acotació incisiva de materials, destacant la seva lluentor i transparència, a més de la seva degradació i vulnerabilitat.

Perriand va néixer a París en 1903, filla d’un sastre i una costurera. Es va titular a l’escola de la Unió Central d’Arts Decoratives. Des del principi es va interessar pel disseny d’interiors i mobiliari, amb 24 anys, va exposar en el Saló de Tardor de 1927 i el seu treball va tenir una gran acceptació per part de la crítica.

Era un ésser que tenia les coses ben clares. Aquest mateix any es va atrevir a cridar a les portes de l’estudi de Le Corbusier, qui la va despatxar amb una ironia una miqueta càustica: “aquí no brodem coixins”.

El cas és que Perriand li va fer menjar-se les seves paraules, quan el seu cosí i col·laborador Pierre Jeanneret ho portés a veure l’obra exposada de Perriand. Le Corbusier es va quedar sorprès i va decidir utilitzar-la en el seu estudi, per descomptat sense cobrar, com a encarregada de «els prestatges, les cadires i les taules». Fins llavors Le Corbusier havia moblat els seus espais amb objectes que no eren de la seva autoria. A partir d’aquest moment, els espais van ser cosa de Charlotte que es va proposar que les peces es basessin en el seu temps, prenent prestades idees de la indústria automobilística i aeronàutica, resultant ser peces d’una gran transcendència en la història del disseny, i van ser signades pels tres col·laboradors: Le Corbusier, Jeanneret i Perriand.

 

Perriand portava a l’estudi de Le Corbusier a la seva filla que opinava que era un lloc fred i distant, per la qual cosa preferia les tardes que passaven en l’estudi de Leger.
En 1937 Charlotte Perriand deixa l’estudi de Le Corbusier, després de 10 anys de treball, i bolca la seva atenció en materials més tradicionals i formes més orgàniques. Es va dedicar a la recerca en termes de prefabricació d’habitatges modulats en els quals va col·laborar amb Jean Prouvé, un altre dels grans de la història.
En 1940 viatja a Japó, per treballar en el Ministeri de Comerç i Indústria. Durant la seva estada en aquest país, va donar una sèrie de conferències i va fer múltiples visites a estudis i tallers, organitzant una exposició denominada «Selecció-Tradició-Creació». Va ser una gran influència en la creació japonesa en termes de disseny.
La seva casa de Japó, en la qual va viure alguns anys, es trobava davant del Palau Imperial. Al país nipó (1940-1946) refina la seva interpretació de l’experiència de viure fusionant elements orientals i occidentals en els quals la tradició i la modernitat aconsegueixen la connexió perceptible amb la naturalesa. El seu amor per les pedres i els boscos era tal, que arribava a parlar amb la naturalesa.
Era una dona tenaç, d’un optimisme intel·ligent, que va començar a construir la modernitat en la dècada de 1920 després d’entrar en l’estudi de la rue de Sèvres a París, començant el que anava a ser una col·laboració de deu anys de durada amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
La gent raonable adapta els seus desitjos a la realitat. Els que no ho són, adapten el món als seus desitjos. El progrés sempre arriba dels caps i mans d’aquests últims. Leer más

Tendencia salvajeWild trendTendència salvatge

El animal print se ha convertido en la moda imperecedera. Temporada tras temporada, vuelve a reinventarse en nuevos colores y formas, The animal print has become timeless fashion. Season after season it returns to reinvent itself in new colours and shapes, L’animal print s’ha convertit en la moda imperible. Cada temporada torna a reinventar-se en nous colors i formes, Leer más

Las joyas de TomTom’s JewelsLes joies de Tom

A medio camino entre la modernidad y la sofisticación, nos encontramos con las joyas de Tom Ford. Halfway between modernity and sophistication we find the jewels of  Tom Ford.A mig camí entre la modernitat i la sofisticació, ens trobem amb les joies de Tom Ford. Leer más

Máxima sofisticaciónHigh sophisticationMàxima sofisticació

Es lo que regalarás esta Navidad con los perfumes de edición limitada de la casa House of Sillage. This is what you will give this Christmas with the limited edition perfume from House of Sillage. És el que regalaràs aquest Nadal amb els perfums d’edició limitada de la casa House of Sillage. Leer más

Aliados de fin de semanaWeekend alliesAliats de cap de setmana

Hay muchas mujeres que, cuando ven a un hombre, en lo primero que se fijan son sus zapatos. Hoy estamos decididos a complacerlas (como tú), y dedicamos este post al accesorio estrella de cualquier outfit masculino.Many women, when they see a man, the first thing they look at are the shoes. Today we are determined to please them (and you), dedicating this post to the star accessory of any man’s outfit.Hi ha moltes dones que, quan veuen a un home, en el primer que es fixen són les seves sabates. Avui estem decidits a complaure-les (com tu), i dediquem aquest post a l’accessori estrella de qualsevol outfit masculí. Leer más