«J Brand para mí es la personificación del ‘effortless chic'»

[:en]

JBrand_Print_port

For this spring 2017 ad campaign, premium denim brand J Brand Jeans, features the French singer and songwriter, Lou Doillon, shot in London by Boo George and styled by Tabitha Simmons. The campaign focuses on «the girl, the jean and the attitude», representing the emotional, complicated, sensual side of a woman and the fit, silhouette and shape of the jean. Denim becomes fashion and speaks as loud as the clothes she wears them with.

Born into a family of women figures -and muses- such as Jane Birkin and Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon is pure rebelliousness. The youngest daughter of Birkin and French filmmaker Jacques Doillon, she tried her luck first as an actress and model until she gave herself into music.

Lou Doillon shares with us the details of her collaboration with J Brand on her second season as the face of the brand.

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign02

“J Brand, for me, embodies the true effortless chic.»

You worked with J Brand on their Fall campaign, can you tell us what we have to look forward to with the Spring collection?

“I was very glad to work with the team again, we had such a good time in NY the first time, that I was thrilled to meet up again in London for the Spring campaign. The spring collection is timeless and chic. The location, the choice of Boo George and Tabitha Simmons absolutely reflected that. Effortless and cool.”

What piece from the collection will you be wearing most this Spring?

“I love denim shirts, as all must haves, it’s often very hard to find the perfect one, and in this collection…there is more than one! And obviously the denim jeans, so many good cuts!”

What has been your favorite part about working with J Brand on this ad campaign?

“My relation with J Brand has been divine and easy, as all good things should be. The core team is generous, always kind, and know how to come up with new collaborators that share the same work ethic and human relations.”

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign04

There are so many denim companies out there today. How does J Brand differ from others on the market?

“J Brand, for me, embodies the true effortless chic: a perfect cut, always soft and comfortable, a statement that leaves room to personal style and singularity. It’s connected to trends, and yet, its not running after them…it’s never dated.”

What do you prefer to wear during a performance?

“When I perform, I don’t want to feel restricted, or dressed up. It needs to be like a second skin. Something I forget and yet, absolutely trust. I’m often in jeans, and boots. I’m quite superstitious…so I need to wear something ill be able to run away in, if everything goes horribly wrong… 🙂 I always have some cash in my back pocked to jump in the tube and go in hiding!”

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign01

Growing up, what was your connection with denim and how has it influenced your style today?

“I was born in denim! My family has always been wearing jeans, and thus growing up I used to wear dresses and trouser to rebel!  Now, I guess I’ve grown out of my teenage self and actually love to wear jeans, and jackets! There is something so strong and simple, in the jeans and t-shirt look, one always comes back to it.”

Starting this month and until May 30th, discover J Brand’s pop-up inside our Barcelona boutique featuring the spring 2017 collection, or go to www.santaeulalia.com and shop the latest styles.[:ca]

JBrand_Print_port

Per a aquesta primavera 2017, la marca de ‘denim premium’ J Brand Jeans, presenta a la cantant i autora francesa Lou Doillon com a rostre de la seva campanya més recent. Fotografiada a Londres per Boo George i Tabitha Simmons com a encarregada de l’estilisme, la campanya se centra en «la noia, el texà i l’actitud», representant el costat més emocional, complicat i sensual de la dona; i el tall, la silueta i la forma dels pantalons. El denim es converteix en moda i la seva veu sona tan potent com les peces que ella vesteix.

Nascuda en una família de figures femenines – i muses – com Jane Birkin i Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon és rebel·lia pura. La filla més jove de Birkin i el cineasta francès Jacque Doillon, va provar sort sent model i actriu, fins que va decidir llançar-se a la música, on ha triomfat i està per llançar el seu segon disc.

En aquesta entrevista, l’artista francesa comparteix els detalls de la seva col·laboració amb J Brand en la seva segona temporada com a rostre de la firma.

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign02

Has treballat amb J Brand en la seva campanya de tardor, ¿pots explicar-nos què és el que podem esperar de la col·lecció de primavera?

«Estic molt contenta d’haver treballat amb l’equip una altra vegada, ho hem passat tan bé a NY la primera vegada, que estava encantada de tornar a veure’ns per a la campanya de Primavera. La col·lecció de primavera és atemporal i ‘chic’. La localització, la selecció de Boo George i Tabitha Simmons ho reflecteixen totalment. Senzilla i ‘cool’.

Quina és la peça de la col·lecció que més vas a portar aquesta Primavera?

«M’encanten les camises denim. Com tots els bàsics, és freqüent que costi trobar la peça perfecta, i en aquesta col·lecció … hi ha més d’una! I òbviament els texans, hi ha tants models ideals!»

Quina ha estat la teva part favorita d’haver treballat amb J Brand per a aquesta campanya?

«La meva relació amb J Brand ha estat fàcil i divina, com han de ser totes les coses bones. L’equip és generós, sempre amable i saben com proposar nous col·laboradors que comparteixin la seva mateixa filosofia de treball i de relacions humanes.»

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign04

Hi ha tantes companyies de denim avui dia. Com aconsegueix diferenciar-J Brand de la resta de marques del mercat?

«J Brand, per a mi, és la personificació del veritable effortless chic: tall perfecte, sempre còmodes i de tacte suau, un manifest que deixa espai per l’estil personal i la singularitat. Està connectada a les tendències i, tot i així, no les persegueix … no passen de moda.»

Què acostumes a fer servir durant les teves presentacions?

«Quan actuo, no m’agrada sentir-me limitada, o disfressada. Ha de ser com una segona pell. Usualment porto texans i botes. Sóc bastant supersticiosa … així que necessito portar alguna cosa en el que podria fugir, si tot surt terriblement malament … 🙂 Sempre porto una mica d’efectiu a la butxaca del darrere per pujar-me al metro i amagar-me! »

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign01

Mentre creixies, quin era la teva connexió amb el denim i com ha influenciat el teu estil actual?

«Jo vaig néixer en denim! La meva família sempre ha portat jeans, i mentre creixia solia usar vestits i pantalons per rebel·lar-me! Ara, crec que he passat l’etapa de la meva ‘jo’ adolescent i en realitat m’encanta portar-los! Hi ha alguna cosa en uns texans i una camisa o samarreta que és tan simple i tan fort, que sempre acabes tornant a ells «.

Des d’aquest març fins al 30 de maig, descobreixi el pop-up de J Brand dins de la nostra botiga de Passeig de Gràcia, o entri en www.santaeulalia.com i feu-vos amb els seus estils més recents.[:es]

JBrand_Print_port

Para esta primavera 2017, la marca de ‘denim premium’ J Brand Jeans, presenta a la cantante y autora francesa Lou Doillon como rostro de su más reciente campaña. Fotografiada en Londres por Boo George y Tabitha Simmons como encargada del estilismo, la campaña se centra en «la chica, el tejano y la actitud», representando el lado más emocional, complicado y sensual de la mujer; y el corte, la silueta y la forma de los pantalones. El denim se convierte en moda y su voz suena tan potente como las prendas que ella viste.

Nacida en una familia de figuras femeninas – y musas – como Jane Birkin y Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon es rebeldía pura. La hija más joven de Birkin y el cineasta francés Jacque Doillon, probó suerte siendo modelo y actriz, hasta que decidió lanzarse a la música, donde ha triunfado y está por lanzar su segundo disco.

En esta entrevista, la artista francesa comparte los detalles de su colaboración con J Brand en su segunda temporada como rostro de la firma.

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign02

Has trabajado con J Brand en su campaña de otoño, ¿puedes contarnos qué es lo que podemos esperar de la colección de primavera?

«Estoy muy contenta de haber trabajado con el equipo otra vez, lo hemos pasado tan bien en NY la primera vez, que estaba encantada de volver a vernos para la campaña de Primavera. La colección de primavera es atemporal y ‘chic’. La localización, la selección de Boo George y Tabitha Simmons lo reflejan totalmente. Sencilla y ‘cool’.

¿Cual es la pieza de la colección que más vas a llevar esta Primavera?

«Me encantan las camisas denim, como todos los básicos, es frecuente que cueste encontrar la pieza perfecta, y en esta colección… ¡hay más de una! Y obviamente los tejanos, hay tantos modelos ideales!»

¿Cuál ha sido tu parte favorita de haber trabajado con J Brand para esta campaña?

«Mi relación con J Brand ha sido fácil y divina, como deben ser todas las cosas buenas. El equipo es generoso, siempre amable y saben como proponer nuevos colaboradores que compartan su misma filosofía de trabajo y de relaciones humanas.»

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign04

Hay tantas compañías de denim hoy en día. ¿Cómo logra diferenciarse J Brand del resto de marcas del mercado?

«J Brand, para mí, es la personificación del verdadero effortless chic: corte perfecto, siempre cómodos y de tacto suave, un manifiesto que deja espacio para el estilo personal y la singularidad. Está conectada a las tendencias y, aún así, no las persigue… no pasan de moda.»

¿Qué sueles usar durante tus presentaciones?

«Cuando actúo, no me gusta sentirme limitada, o disfrazada. Tiene que ser como una segunda piel. Algo que se me pueda olvidar pero en lo que confío totalmente. Usualmente llevo jeans y botas. Soy bastante supersticiosa… así que necesito llevar algo en lo que podría huir, si todo sale terriblemente mal… 🙂 Siempre llevo algo de efectivo en mi bolsillo trasero para subirme al metro y esconderme!»

Lou-Doillon-J-BRAND-SS-2017-Campaign01

Mientras crecías, ¿cuál era tu conexión con el denim y cómo ha influenciado tu estilo actual?

«Yo nací en denim! Mi familia siempre ha llevado jeans, y mientras crecía solía usar vestidos y pantalón para rebelarme! Ahora, creo que he pasado la etapa de mi ‘yo’ adolescente y en realidad me encanta llevarlos! Hay algo en unos jeans y una camisa o camiseta que es tan simple y tan fuerte, que siempre terminas regresando a ellos».

Desde este marzo hasta Mayo 30, descubra el pop-up de la firma J Brand dentro de nuestra tienda de Paseo de Gracia, o entre en www.santaeulalia.com y hágase con sus estilos más recientes.[:]

Destino CaliforniaDestination CaliforniaDestinació Califòrnia

Desde el skinny jean, pasando por los flare jeans hasta llegar a los pantalones capri en blanco, negro o denim.

La colección SS 2014 de la firma californiana J Brand ¡ya está en Santa Eulalia!, para regocijo de muchas, en un pop-up dedicado exclusivamente a sus chaquetas de líneas depuradas, camisetas, vestidos, blusas y vaqueros de corte clásico y sofisticado.

Lanzados en 2004 por el veterano de la industria del denim Jeff Rudes y la ex estilista Susie Crippen, hoy los tejanos J Brand copan los vestidores de las expertas en moda. ¿La clave de su éxito? Se adaptan a todo tipo de cuerpos.

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J BrandFrom skinny jeans to flares right up to white, black or denim Capri trousers.

To the delight of many, the SS 2014 collection by the Californian firm, J Brand, is now available at Santa Eulalia in a pop-up devoted exclusively to its sleekly designed jackets, tee shirts, dresses, blouses and classic, sophisticated jeans.

Launched in 2004 by denim industry veteran, Jeff Rudes, and former stylist Susie Crippen, today J Brand jeans monopolise the dressing rooms of fashion experts. The key to their success? The way they adapt to all kinds of bodies.

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J BrandDes del skinny jean, passant pels flare jeans fins a arribar als pantalons capri en blanc, negre o denim.

La col·lecció SS 2014 de la firma californiana J Brand ja està a Santa Eulalia!, per alegria de moltes, en un pop-up dedicat exclusivament a les seves jaquetes de línees depurades, samarretes, vestits, bruses i texans de tall clàssic i sofisticat.

Nascuts el 2004 de la mà del veterà de la indústria del denim Jeff Rudes i l’ex estilista Susie Crippen, avui els texans J Brand omplen els vestidors de les expertes en moda. La clau del seu èxit? S’adapten a tot tipus de cossos.

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

Pop-up J Brand

¡Cantan con Madonna!They sing with Madonna!¡Canten amb Madonna!

Se llaman JBrand Jeans y ya han tenido el privilegio de subirse al escenario con la Reina del Pop.

They are called JBrand Jeans and have already had the privilege of taking the stage with the Queen of Pop. Es diuen JBrand Jeans i ja han tingut el privilegi de pujar a l’escenari amb la Reina del Pop. Leer más

SE: espíritu renovado y diferenteSE: renewed yet different spiritSE: esperit renovat i diferent

¿Quién no ha oído hablar de la reapertura de Santa Eulalia el pasado 28 de marzo tras su fabulosa rehabilitación?

Fue todo un acontecimiento social, una semana llena de presentaciones, actos y sorpresas, en la que su única protagonista, SE, lucía exitosa a nivel internacional. En su día os presentamos su imagen renovada a través de un circuito de píldoras informativas muy original; hoy os quiero hablar a título personal de todas las mujeres que coexisten en Santa Eulalia, las que he podido interpretar seducida por una interesante variedad de nuevas firmas, componente indispensable de su nueva identidad.

Who hasn’t heard about the reopening of Santa Eulalia on 28th March following its fabulous overhaul?

It was a social event, a week full of presentations, events and surprises, in which their only star, SE, looked internationally successful.

At the time we showed you its new image via a set of very informative, original shots;  today I want to speak individually to all the women who coexist in Santa Eulalia, whom I have been able to interpret, seduced by an interesting variety of new brands – an essential component of its new identity.

Qui no ha sentit parlar de la reobertura de Santa Eulalia el passat 28 de març després de la seva fabulosa rehabilitació?

Va ser tot un esdeveniment social, una setmana plena de presentacions, actes i sorpreses, en què la seva única protagonista, SE, lluïa amb èxit a nivell internacional.

En el seu moment us vam presentar la seva imatge renovada a través d’un circuit de píndoles informatives molt original, avui us vull parlar a títol personal de totes les dones que coexisteixen a Santa Eulalia, les que he pogut interpretar seduïda per una interessant varietat de noves firmes, component indispensable de la seva nova identitat.

Leer más

J.Brand, los jeans de las celebritiesJ.Brand, celebrities’ favourite jeansJ.Brand, els jeans de les celebrities

Los jeans, la prenda casi indestructible  y eternamente joven, ha sido testigo de  grandes cambios sociales y culturales que le han llevado a sobrevivir  a los tiempos y las modas. Desde la América precolonial nos hemos vistos  enfundados en jeans de diferentes tintados, lavados, e incluso estampados y desde siempre han sido un valioso comodín. Las más importantes casas de moda lo han utilizado como  base de sus colecciones.

Jeans, the practically indestructible and eternally young garment has been witness to great social and cultural changes and have survived the times and fashions. Ever since pre-colonial America we have worn jeans in different colours, washes, and even patterns. They have always been a great option when you don’t know what to wear.

Els texans, la peça gairebé indestructible i eternament jove, ha estat testimoni de grans canvis socials i culturals que l’han portat a sobreviure als temps i les modes. Des de l’Amèrica precolonial ens hem vist enfundats en texans de diferents tintats, rentats, i fins i tot estampats i des de sempre han estat un valuós comodí. Les més importants cases de moda l’han utilitzat com a base de les seves col·leccions. Leer más