The Concrete: sastrería denim con espíritu motociclista

[:en]the-concrete-pop-up-santa-eulalia

Man’s fashion is experiencing a change. The existence- and growth- of a public that worries more about the quality of the products they acquire has allowed the birth of brands that cover those new necessities.

We have had the opportunity to talk to Fernando García de la Calera, designer of The Concrete, a Madrid-based brand expert in denim tailoring that since this month will be available in Santa Eulalia in one of our most recent pop-ups.

POP-UP-THE-CONCRET_016

POP-UP-THE-CONCRET_019

The incomparable quality of the fabrics that García de la Calera produces his designs with is one of the greatest appeals of the brand, giving special attention to detail and offering a high-quality product to his clients. The personalization of his garments allows the creation of exclusive pieces, providing that much desired distinction. Santa Eulalia is the anteroom where The Concrete presents itself before embarking on a quest to travel the world and try new markets.

How was the idea for this new denim tailoring concept born?

It’s an evolution of my work. I began the brand in 2007, when I was only 24 and I was concerned with designing garments adapted to my skateboard focused lifestyle, trying to cover a necessity. Jeans were the garment to wear every day: comfortable, tough and stylish.

Because of my personal desire for exploring and obtaining knowledge and control of the garments, designing wasn’t enough for me. I reconciled work with learning classic tailoring in 2009 and 2010, which lead me to open my store in the center of Madrid with the concept of «rugged tailoring», where traditional technique and custom-made work met fabrics, usually associated with workwear, of cotton, wool or linen, like Japanese denim, American chambray, or mixes of cotton and English wool.

POP-UP-THE-CONCRET_062

POP-UP-THE-CONCRET_078

What do you think are the strengths of a brand or project like yours?

I think man’s fashion has seen a boom in the past few years, but usually repeats past concepts without innovating. I envision a elegant way of dressing (the elegance is provided by the quality of the fabrics and manufacture) but natural, without needing to wear a classic cool wool suit, mixing contradicting fabrics and concepts. What is hard is not to fall into extravagance and maintain a good design according to the era we live in.

How do you manage to make a collection based on a fabric as basic as denim such a success? 

This collection is precisely about covering necessities in a aesthetic and modern way, rejecting the remains of the establishment that seem unmovable pillars but they are not. We accept changes slowly when the right time comes.

Your pieces are made with care, quality and the best natural fabrics, do you think artisanal work is now more valued that before?

There is clearly a sector committed to a functional design that adapts to his lifestyle more than what a campaign has sold him, that pays more for the quality of the fabric and manufacture. I think that men now feel more self confident and try to show their personality with their style, trying to wear durable garments, rather that a passing low quality trend. Each custom-made piece a long term investment that transmits the satisfaction and pride of the tailor, sometimes taking him to the position of an artist. It gives importance to the signature hidden behind the lapel of who made it before the visible signature of who solely put a marketing concept on the table.

What is the concept behind the The Concrete pop-up for Santa Eulalia?

As I always say, I design thinking of my own necessities, very often aesthetic, but necessities. After acquiring my own Harley Davidson, I realized that making functional motorbike jackets as well as aesthetic was a good choice. The fabrics are artisanal, some Italian and some Spanish. The Italian fabrics are from a Milan-based family industry named Candiani that currently makes the best denim fabric in the world, that assure a very good aging. Other fabrics are dead stock from old Spanish factories such as Hilaturas San Antonio (País Vasco)  who were dedicated to workwear. That way, durability and exclusivity are assured at the same time.

POP-UP-THE-CONCRET_043

Las prendas están hechas artesanalmente por mí y por un equipo reducido de costureras. Los detalles de apliques metálicos están hechos por la fundición artesanal de Valtorón, donde además de trabajos para conocidos escultores realizan estas preciosas motos de manera totalmente artesanal.

The garments are artisan ally made by me and by a small team of tailors. The metallic details are made by the Valtorón artisanal foundry, where besides work for famous sculptors they made these beautiful motorbikes.

To conclude, could you tell us something about your future projects?

After five years of working in my tailor shop in Madrid, tailoring exclusively for each client, and in that eagerness to explore, Santa Eulalia is the starting point to show my designs outside the national territory. I also have the intention of starting a series of Trunk Shows in collaboration with stores and showrooms all over the world, as well as taking advantage of these trips to continue looking for artisanal, exclusive, different and functional fabrics.

Find this new pop-up, that presents the unique The Concrete designs, available until April 4 in our boutique in Paseo de Gracia, 93.[:ca]the-concrete-pop-up-santa-eulalia

La moda masculina està vivint un canvi. L’existència -i creixement- d’un públic que es preocupa cada vegada més per la qualitat de les peces que adquireix, ha permès el naixement de marques que ofereixin cobrir aquestes noves necessitats.

Hem tingut l’oportunitat de parlar amb Fernando García de la Calera, dissenyador de The Concrete, marca madrilenya experta en sastreria denim i que a partir d’aquest mes estarà disponible a Santa Eulàlia a un dels nostres més recents elements emergents.

POP-UP-THE-CONCRET_016

POP-UP-THE-CONCRET_019

La qualitat inigualable dels teixits amb què García de la Calera elabora els seus dissenys és un dels majors reclams de la marca, posant especial atenció als detalls i a oferir un producte de qualitat única als seus clients. La personalització de les seves peces permet crear dissenys exclusius, aportant aquesta tan desitjada diferenciació. Amb una bona sensació sobre el futur, Santa Eulalia és l’avantsala en la qual The Concrete es presenta abans d’aventurar-se a recórrer el món i provar nous mercats.

Com sorgeix la idea d’aquest nou concepte de sastreria denim que és The Concrete?

És una evolució del meu treball. Vaig començar amb la marca en 2007, amb tan sols 24 anys i les meves inquietuds eren dissenyar roba adaptada al meu estil de vida enfocat en el skateboard, tractant de cobrir una necessitat, on els texans eren la peça a portar tots els dies, còmoda resistent i amb estil.

En el meu afany personal per explorar i obtenir coneixement i control sobre les peces, no en tenia prou amb dissenyar. Vaig compaginar la feina amb l’aprenentatge de sastreria clàssica en 2009 i 2010, el que em va portar de manera orgànica a obrir la meva botiga al centre de Madrid amb el concepte de «Rugged tailoring» o sastreria informal, on la tècnica tradicional i el treball a mesura s’unien amb teixits, normalment associats al Workwear, de cotó, llana o lli, com el denim japonès, chambray americà, o barreges de cotó i llana d’Anglaterra.

POP-UP-THE-CONCRET_062

POP-UP-THE-CONCRET_078

Quins creu que són els punts forts d’una marca o un projecte com el seu?

Crec que la moda masculina ha tingut un boom en els últims anys, però sol reiterar en conceptes passats gairebé sense innovar. És ara on veig un acostament cap a una forma de vestir elegant (l’elegància la dóna també la qualitat de teixits i confecció), però més natural, sense necessitat d’anar de vestit clàssic de llana freda, barrejant teixits i conceptes d’extrems oposats. El difícil és no caure en l’extravagància i mantenir un bon disseny d’acord a l’època que ens toca viure.

Com s’aconsegueix que una col·lecció basada en un teixit tan bàsic com el denim es pugui convertir en tot un èxit?

Precisament es tracta de cobrir necessitats d’una manera estètica i actual, obviant moltes vegades reminiscències que semblen pilars inamovibles, però que no és així. Passa que els canvis els acceptem a poc a poc i al seu degut moment.

Les seves peces estan fetes amb molta cura, qualitat i els millors materials naturals Considera que el treball artesà està més ben valorat ara que abans?

Clarament hi ha un sector molt avorrit del boom de la marca i el logotip; conscienciat amb un disseny funcional i que s’adapta al seu estil de vida més que al que li han venut en una campanya publicitària, pagant més per la qualitat d’un teixit o de la confecció. Crec que l’home ara se sent més segur i tracta de marcar la seva personalitat amb el seu estilisme, tractant que les peces que porti siguin duradores, més que una moda passatgera i de poca qualitat. Cada peça feta artesanalment és una inversió a llarg termini i que, com abans, se sent la satisfacció i l’orgull de la mà d’obra del sastre, de vegades portant-ho a la posició d’artista. Així se li dóna importància a la marca oculta darrere la solapa de qui ho ha fet, abans de la signatura visible de qui tan sols va posar un concepte de màrqueting sobre la taula.

Quin és el concepte que hi ha darrere de la Pop Up de The Concrete per a Santa Eulalia?

Com dic sempre, disseny pensant en necessitats, moltes vegades estètiques, però necessitats. Després d’adquirir la meva pròpia Harley Davidson, em vaig adonar que fer jaquetes de moto funcionals alhora que estètiques era tot un encert. Els teixits són artesanals, alguns italians i altres trobats a Espanya. Els teixits italians són d’una indústria familiar de Milà anomenada Candiani que ara fa els millors teixits denim del món, i que asseguren un envelliment molt bo.

Como digo siempre, diseño pensando en necesidades, muchas veces estéticas, pero necesidades. Tras adquirir mi propia Harley Davidson, me di cuenta que hacer chaquetas de moto funcionales a la vez que estéticas era todo un acierto. Los tejidos son artesanales, algunos italianos y otros encontrados en España. Los tejidos italianos son de una industria familiar de Milán llamada Candiani que ahora hace los mejores tejidos denim del mundo, y que aseguran un envejecimiento muy bueno. Altres teixits són dead stock d’antics fabricants espanyols com ‘Hilaturas San Antonio’ (País Basc) que es dedicaven a la roba de treball. Així s’assegura la durabilitat i l’exclusivitat al mateix temps.

POP-UP-THE-CONCRET_043

Les peces estan fetes artesanalment per mi i per un equip reduït de cosidores. Els detalls de aplics metàl·lics estan fets per la fosa artesanal de Valtorón, on a més de treballs per coneguts escultors realitzen aquestes precioses motos de manera totalment artesanal.

I per acabar, ens podria explicar alguna cosa sobre els seus projectes futurs?

Després de cinc anys treballant al meu taller de sastreria de Madrid, exclusivament a mida dels clients, i en aquest afany que comentava al principi de voler explorar, Santa Eulalia és el punt de partida per mostrar els meus dissenys fora del territori nacional. També començo una sèrie de Trunk Shows en col·laboració amb botigues i showrooms de tot el món, així com la intenció d’aprofitar aquests viatges per seguir buscant teixits artesanals, exclusius, diferents i funcionals.

Descobreixi aquest nou pop-up, que presenta els dissenys únics de The Concrete, disponible fins al 4 d’abril a la nostra botiga de Passeig de Gràcia, 93[:es]the-concrete-pop-up-santa-eulalia

La moda masculina está viviendo un cambio. La existencia -y crecimiento- de un público que se preocupa cada vez más por la calidad de las prendas que adquiere, ha permitido el nacimiento de marcas que ofrezcan cubrir esas nuevas necesidades. 

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Fernando García de la Calera, diseñador de The Concrete, firma madrileña experta en sastrería denim y que a partir de este mes estará disponible en Santa Eulalia en uno de nuestros más recientes pop-ups.

POP-UP-THE-CONCRET_016

POP-UP-THE-CONCRET_019

La calidad inigualable de los tejidos con los que García de la Calera elabora sus diseños es uno de los mayores reclamos de la marca, poniendo especial atención a los detalles y a ofrecer un producto de calidad única a sus clientes. La personalización de sus prendas permite crear prendas exclusivas, aportando esa tan deseada diferenciación. Con una buena sensación sobre el futuro, Santa Eulalia es la antesala en la que The Concrete se presenta antes de aventurarse a recorrer el mundo y probar nuevos mercados.

¿Cómo surge la idea de este nuevo concepto de sastrería denim que es The Concrete?

Es una evolución de mi trabajo. Empecé con la marca en 2007, con tan solo 24 años y mis inquietudes eran diseñar prendas adaptadas a mi estilo de vida enfocado en el skateboard, tratando de cubrir una necesidad, donde el vaquero era la prenda a llevar todos los días, cómoda resistente y con estilo.

En mi afán personal por explorar y obtener conocimiento y control sobre las prendas, no me bastaba con diseñar. Compaginé el trabajo con el aprendizaje de sastrería clásica en 2009 y 2010, lo que me llevó de manera orgánica a abrir mi tienda en el centro de Madrid con el concepto de “Rugged tailoring” o sastrería informal, donde la técnica tradicional y el trabajo a medida se unían con tejidos, normalmente asociados al Workwear, de algodón, lana o lino, como el denim japonés, chambray americano, o mezclas de algodón y lana de Inglaterra.

POP-UP-THE-CONCRET_062

POP-UP-THE-CONCRET_078

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de una marca o un proyecto como el suyo?

Creo que la moda masculina ha tenido un boom en los últimos años, pero suele reiterar en conceptos pasados sin apenas innovar. Es ahora donde veo acercamiento hacia una forma de vestir elegante, (la elegancia la da también la calidad de tejidos y confección), pero más natural, sin necesidad de ir de traje clásico de lana fría, mezclando tejidos y conceptos de extremos opuestos. Lo difícil es no caer en la extravagancia y mantener un buen diseño acorde a la época que nos toca vivir.

¿Cómo consigue que una colección basada en un tejido tan básico como el denim se pueda convertir en todo un éxito?

 Precisamente se trata de cubrir necesidades de una manera estética y actual, obviando muchas veces reminiscencias de lo establecido y que parecen pilares inamovibles pero que no es así. Pasa que los cambios los aceptamos poco a poco y en su debido momento.

Sus piezas están hechas como mucho mimo, calidad y los mejores materiales naturales ¿Considera que el trabajo artesano está mejor valorado ahora que antes?

 Claramente hay un sector muy aburrido del boom de la marca y el logotipo, y concienciado con un diseño funcional y que se adapta a su estilo de vida más que al que le han vendido en una campaña, pagando ahora más por la calidad de un tejido o de la confección. Creo que el hombre ahora se siente más seguro y trata de marcar su personalidad con su estilismo, tratando de que las prendas que lleve sean duraderas, más que una moda pasajera y de poca calidad. Cada pieza hecha artesanalmente es una inversión a largo plazo y que, como antes, se siente la satisfacción y el orgullo de la mano de obra del sastre, a veces llevándolo a la posición de artista, y se le da importancia a la firma oculta tras la solapa de quien lo ha hecho antes de la firma visible de quien tan solo puso un concepto de marketing sobre la mesa.

¿Cuál es el concepto que hay detrás de la Pop Up de The Concrete para Santa Eulalia?

Como digo siempre, diseño pensando en necesidades, muchas veces estéticas, pero necesidades. Tras adquirir mi propia Harley Davidson, me di cuenta que hacer chaquetas de moto funcionales a la vez que estéticas era todo un acierto. Los tejidos son artesanales, algunos italianos y otros encontrados en España. Los tejidos italianos son de una industria familiar de Milán llamada Candiani que ahora hace los mejores tejidos denim del mundo, y que aseguran un envejecimiento muy bueno. Otros tejidos son dead stock de antiguos fabricantes españoles como Hilaturas San Antonio (Pais Vasco) que se dedicaban a la ropa de trabajo. Así se asegura la durabilidad y la exclusividad al mismo tiempo.

POP-UP-THE-CONCRET_043

Las prendas están hechas artesanalmente por mí y por un equipo reducido de costureras. Los detalles de apliques metálicos están hechos por la fundición artesanal de Valtorón, donde además de trabajos para conocidos escultores realizan estas preciosas motos de manera totalmente artesanal.

Y para finalizar, ¿nos podría contar algo sobre sus proyectos futuros?

Tras cinco años trabajando en mi taller de sastrería de Madrid, exclusivamente a medida de los clientes, y en ese afán que comentaba al principio de querer explorar, Santa Eulalia es el punto de partida para mostrar mis diseños fuera del territorio nacional. También empiezo una serie de Trunk Shows en colaboración con tiendas y showrooms de todo el mundo, así como la intención de aprovechar estos viajes para seguir buscando tejidos artesanales, exclusivos, diferentes y funcionales.

Encuentre este nuevo pop-up, que presenta los diseños únicos de The Concrete, que estará disponible hasta el 4 de abril en nuestra boutique de Paseo de Gracia, 93[:]